Nishma's

Search

הכל על קדיש על נפטר

אמירת קדיש על נפטר נאמרת בשנה הסמוכה לפטירתו וביום הזיכרון מדי שנה. לאמירת קדיש אחרי לכתו של אדם תועלת רבה לנשמה על פי המסורת היהודית והיא מצילה מדינה של גיהינום להעלות הנשמה לגן עדן. בתפילת קדיש משבחים המתפללים את בורא עולם ומבקשים ששמו של הקב"ה יתגדל ויתקדש וכל באי עולם יכירו במלכותו של השם. בנוסף, על פי נוסח התפילה מבקשים המתפללים על ביאת משיח בקרוב.

 

מה התועלת של אמירת קדיש על נפטר?

אמירת הכל על קדיש על נפטר מעלה את נשמתו לגן עדן ומצילתה מגיהינום. לפיכך תפילה זו היא חשובה ומועילה ביותר. בספרים הקדושים הובא סיפור על נשמת מת שהתגלה בחלומו לרבי עקיבא וסיפר לו על כי הדרך היחידה שיינצל מייסורים נוראיים אותם הוא עובר בעולם העליון הינה אמירת קדיש אחריו.

רבי עקיבא הלך ומצא את בנו והורה לו לומר קדיש על אביו. הבן עשה זאת ולאחר מכן נגלה המת שנית בחלומו של רבי עקיבא להודות לו על כי הצילו מדינה של גיהינום שאין שיעור למידתה.

מסיפור זה למד הבית יוסף על חשיבותה הגדולה של אמירת קדיש ועל ההקפדה הנצרכת באמירת קדיש משך כל השנה הראשונה לפטירתו שהיא מועילה מאוד לעליית נשמה.

 

מתי נאמרת תפילת קדיש על נפטר?

תפיל קדיש על נפטר נאמרת בשנה הראשונה לאחר הפטירה וביום היארצייט השנתי מדי שנה בשנה.

מתי נאמרת תפילת קדיש על נפטר

מי אומר קדיש אחר הנפטר?

האחריות לומר קדיש על הנפטר מוטלת על בניו של הנפטר. במידה ואין אפשרות שהבנים יאמרו קדיש מכל סיבה שהיא, מצווה על הנכדים לומר על סביהם או סבתם שהרי כלל נקוט הוא כי בני בנים הרי הם כבנים.

בנוסף, גם אנשים נוספים מהמשפחה יכולים לקחת על עצמם חובת אמירת קדיש בשנה הסמוכה לפטירה

 

אמירת קדיש על נפטר בשכר

כאשר אין מי מבני המשפחה שיאמר קדיש אחרי הנפטר יש לשלם ליהודי ירא שמים שכר על מנת שיאמר קדיש אחר הנפטר במשך השנה 3 פעמים ביום בתפילת שחרית, מנחה וערבית ולהיות שליח ציבור. את הקדיש עליו להקדיש לעילוי נשמתו של הנפטר.

על פי ההלכה חובה על השכיר להגיד מדי יום כי הקדישים שיאמר ביום זה הינם לעילוי נשמת פלוני בן פלוני (על פי פני ברוך עמוד שס"ד בשמו של כף החיים).

על פי דעות אחרות שכירים יכולים להקדיש פעם בשנה בפה כי כל הקדישים יאמרו הם לעילוי נשמת פלוני בן פלוני (על פי החזון עובדיה).

 

המנהגים השונים באמירת קדיש על נפטר

בעדות המזרח נהוג לומר קדיש במשך אחד עשר חודשים, לאחר מכן עורכים הפסקה של שבוע וחוזרים לומר קדיש עד לתאריך בו חל יום השנה הראשון.

בעדות אשכנז נוהגים לומר קדיש במשך 11 חודשים ולעצור בסיומם.

הסיבה להפסקת הקדיש היא על פי הנהוג כי משפט רשעים בגיהינום הינו 12 חודשים וכמובן שאין לחשוב מצד הבנים כי האב או האם רשעים חלילה.

 

המקור לאמירת קדיש על נפטרים

מצוות אמירת קדיש אחרי הנפטר מובאת בדברי הרמ"א בהלכות אבלות ובדברי הבית יוסף.

כטעם למצווה מצטט הבית יוסף את הסיפור שהובא לעיל על רבי עקיבא והמת שהתגלה בחלומו.

הכל על קדיש על נפטר

תוכן עניינים
מצאתם את מה שחיפשתם ? שתפו בקליק
כתבות נוספות שעלולות לעניין אתכם